Stora Enso stänger bruk – över 1000 personer varslas


2021-04-20

Kvarnsveden, massa- och pappersbruk i Sverige.
Bild: Stora Enso
Kvarnsveden, massa- och pappersbruk i Sverige.

Veitsiluoto, massa- och pappersbruk i Finland.
Bild: Stora Enso

Veitsiluoto, massa- och pappersbruk i Finland.Stora Enso kommer att inleda medbestämmandeförhandlingar med anställda vid bruken i Kvarnsveden i Sverige och Veitsiluoto i Finland angående en plan för att permanent stänga massa- och pappersproduktionen vid båda anläggningarna. De planerade nedläggningarna skulle äga rum under tredje kvartalet 2021 och beröra 670 personer i Finland och 440 personer i Sverige.

Pappersefterfrågan i Europa har minskat i över ett decennium. Denna trend har ytterligare accelererat på grund av pandemin, som har lett till förändringar i konsumentbeteenden. Som ett resultat finns det en betydande överkapacitet på den europeiska pappersmarknaden, vilket har orsakat låga prisnivåer och utmanat kostnadskonkurrenskraften för många pappersbruk. Bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto är båda förlustbringande och deras lönsamhet förväntas förbli otillfredsställande även framöver.

– Det här är tunga nyheter för vårt företag och våra kollegor i Veitsiluoto och Kvarnsveden. Våra medarbetare på bruken är mycket kompetenta och har gjort sitt yttersta under mycket svåra omständigheter, säger Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky, och fortsätter:
– På den snabbt sjunkande pappersmarknaden måste vi tyvärr justera vår produktionskapacitet för att förbättra konkurrenskraften för vår totala pappersverksamhet. Dessvärre innebär detta nedstängning av olönsamma tillgångar. Som kommunicerat förra året, har vi granskat vår strategi och formar vår verksamhet för snabbare tillväxt och värdeskapande. Vi fokuserar på förpackningar, byggnadslösningar och innovationer inom biomaterial, där vi ser en stark tillväxtpotential.

– Vi har utvärderat flera alternativ för att förbättra den finansiella situationen för bruken i Veitsiluoto och Kvarnsveden. Inget av dessa alternativ har emellertid visat sig vara genomförbart för att säkerställa brukens framtida konkurrenskraft, säger Kati ter Horst, chef för Stora Ensos pappersdivision.
– Om ett beslut skulle tas att stänga bruken, kommer vi att ha ett nära samarbete med andra Stora Enso-enheter, kommunerna i Kemi och Borlänge, samt andra intressenter i syfte att stödja ny anställning och utbildning av drabbade medarbetare. Vi skulle också aktivt delta i diskussioner för att hitta alternativa framtida användningsområden för anläggningarna. Under denna processen kommer vi att betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt.


Finansiell påverkan
De planerade nedläggningarna av bruken skulle minska Stora Ensos papperstillverkningskapacitet med 35 procent till 2,6 miljoner ton per år. Stora Ensos pappersförsäljning skulle minska med cirka 600 miljoner euro och det operativa rörelseresultatet (EBITDA) förväntas förbättras med cirka 35 miljoner euro årligen. Paper divisionens andel av koncernens försäljning skulle efter de planerade nedläggningarna reduceras till att ligga något över 10 procent.

Stora Enso har bokfört en icke kassapåverkande nedskrivning relaterad till Kvarnsveden och Veitsiluoto på 127 miljoner euro i sitt resultat för första kvartalet 2021, redovisad som en jämförelsestörande post (IAC). För andra kvartalet 2021 kommer företaget att bokföra en kostnad på 104 miljoner euro, av vilken kassapåverkan är 96 miljoner euro, som en jämförelsestörande post avseende potentiella uppsägningar och omstruktureringskostnader vid de två bruken.

Stora Enso skulle fortsätta med virkesanskaffning från norra Finland och mellersta Sverige, då regionerna fortsatt är viktiga för virkesförsörjningen till företagets verksamheter.

Stora Enso fortsätter att producera träfritt obestruket kontorspapper vid Nymölla bruk i Sverige, superkalendrerat papper vid bruken i Langerbrugge i Belgien och Maxau i Tyskland, bestruket och obestruket bokpapper vid Anjala-bruket i Finland, tidningspapper vid bruken i Langerbrugge i Belgien och Hylte i Sverige, samt förbättrat tidningspapper och andra specialicerade tidningspapperskvaliteter vid bruken i Anjala i Finland och Sachsen i Tyskland.

Inga beslut om de planerade nedläggningarna eller dess påverkan på anställda kommer att fattas förrän de lokala medbestämmandeförhandlingarna har avslutats.


Kvarnsvedens bruk
Kvarnsvedens bruk i Borlänge har två pappersmaskiner med en sammanlagd årlig kapacitet på 565 000 ton superkalendrerat (SC) tidningspapper och förbättrat tidningspapper, som används för tidningar, magasin, kataloger, bilagor och detaljhandelsreklam. Bruket har också ett integrerat termomekaniskt massabruk för barrved (TMP) med en årlig kapacitet på 900 000 ton. Den planerade stängningen skulle påverka maximalt 440 personer.


Veitsiluoto Bruk
Veitsiluoto-bruket i Kemi, Finland har en total årlig kapacitet på 790 000 ton fördelat på tre pappersmaskiner. Två maskiner tillverkar träfritt obestruket papper (WFU) för kontorsanvändning och en maskin tillverkar bestrukna papperskvaliteter, främst för tidsskrifter men även förpackningstillämpningar. Dessutom har bruket en integrerad kemisk massafabrik (360 000 ton/år), sliperi och en arkningsanläggning. Den planerade stängningen av bruket skulle påverka maximalt 670 personer, varav 530 i divisionen Paper och 140 hos vårt underhållsföretag, Efora.

Sågverket vid Veitsiluoto skulle fortsätta att verka på anläggningen under divisionen Wood Products och sysselsätta cirka 50 personer. Stora Enso skulle eftersträva försäljning av sina aktier (50 procent) i hamnoperatören Kemi Shipping Oy.


Källa: Stora Enso