Facebook

Instagram

Positivt CHMP utlåtande för emicizumab för behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer


2018-01-29

Studieresultat visar att barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer fick betydligt färre blödningar med emicizumab, givet som en subkutan injektion en gång per vecka, jämfört med tidigare behandling med ett bypass-preparat (BPA). Nu är det vetenskapliga rådet inom europeiska läkemedelsmyndigheten positiv till att emicizumab, godkänns som första antikropp för förebyggande behandling till personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer.

Det är den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) som kommit med ett positivt utlåtande där det rekommenderar att emicizumab godkänns för behandling av barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer (antikroppar) mot dagens förebyggande behandling med faktor VIII-koncentrat (1). Hemofili A är den vanligaste formen av klassisk blödarsjuka. Nästan en av tre med svår hemofili A utvecklar inhibitorer mot dagens förebyggande behandling med faktor VIII-koncentrat. Detta innebär en ökad risk för livshotande blödningar eller upprepade nya blödningar som kan orsaka permanenta ledskador (2).

– Detta positiva besked från CHMP innebär ett viktigt steg mot att personer i Europa med hemofili A med inhibitorer ska få tillgång till denna nya behandling. Emicizumab har visat sig effektivt minska antalet blödningar jämfört med nuvarande tillgängliga läkemedel, och givet i form av en injektion under huden en gång per vecka, kan den också avsevärt minska den belastning som dagens administrering innebär, särskilt för små barn med hemofili A som utvecklat inhibitorer och deras familjer, säger Sandra Horning, MD, medicinsk-och produktutvecklingsdirektör på Roche globalt.

Den 16 november godkände den amerikanska myndigheten, FDA, emicizumab för behandling av barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer mot faktor VIII-koncentrat. Emicizumab blev då det första nya godkända läkemedlet på närmare 20 år för att behandla personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer. Emicizumab är även det första godkända läkemedel för behandling av hemofili A som kan administreras subkutant med en tunn nål under huden en gång per vecka. Ansökan om godkännande hade av FDA fått en särskilt hög prioritet.

En liknade prioriterad ansökan, som innebär en snabbare handläggning av CHMP för godkännande i EU, ligger till grund för dagens besked. Den innebär en påskyndad utvärdering och är ett förfarande som ges till läkemedel som CHMP anser är av stort intresse för folkhälsan och terapeutisk innovation. Ett slutgiltigt beslut från den Europeiska kommissionen att godkänna emicizumab förväntas inom en snar framtid.

HAVEN 1 och HAVEN 2

CHMP:s positiva utlåtande baseras på resultat från det två fas III-studier, HAVEN 1 och HAVEN 2, som båda visar att barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer fick betydligt färre blödningar med emicizumab givet subkutant en gång per vecka. Studierna är två av de största i sitt slag för personer med hemofili A och som utvecklat inhibitorer.

Resultat från HAVEN I och HAVEN 2 visar:

  • Vuxna och barn från 12 års ålder med hemofili A som utvecklat inhibitorer, i studien HAVEN 1, fick betydligt färre behandlingskrävande blödningar med förebyggande behandling (profylax) med emicizumab givet subkutant en gång per vecka, risken minskade med 87 procent (RR=0,13, p <0,0001) jämfört vid behövs behandling, med BPA.
  • Resultat från en intra-patientanalys i HAVEN 1, den första i sitt slag, visade att förebyggande behandling med emicizumab gav signifikant färre behandlingskrävande blödningar. Risken minskade med 79 procent (RR=0,21, p=0,0003) jämfört med antalet behandlingskrävande blödningar under tidigare förebyggande behandlingen med ett bypass-preparat (BPA), som rapporterats i en non-interventions studie (NIS) före inkludering.
  • Interimresultat från HAVEN 2, där barn under 12 år med inhibitorer mot faktor VIII-koncentrat behandlats med emicizumab, visade att merparten, 87 procent (95% KI: 66,4; 97,2) fick inga blödningar som krävde ytterligare behandling.
  • Resultat från en intra-patientanalys i HAVEN 2, som inkluderade 13 barnen som deltagit i den tidigare NIS, visade dessutom att emicizumab innebar signifikant färre behandlingskrävande blödningar. Risken minskade med 99 procent (RR=0,01, 95% KI: 0,004) jämfört med tidigare behandlingen med en BPA.

De vanligaste biverkningarna för emicizumab (hos 10 procent eller fler) som rapporterats enligt poolade studiedata var reaktioner på injektionsstället och huvudvärk. Hos tre personer i HAVEN 1-studien observerades trombotiska mikroangiopati (TMA) och två personer fick allvarliga trombotiska händelser. Alla dessa händelser var korrelerade till administration av aktiverat protrombinkomplex (Feiba) givets i mer än 100 enheter/kg/24 timmar ackumulerad dos under ett dygn eller mer. Inga nya fall rapporterades vid presentation av långtidsdata från studien HAVEN 1 på den amerikanska hematologikongressen ASH i december 2017.

För mer detaljer om beskedet från CHMP om emicizumab läs här i det engelska pressmeddelandet, inklusive mer detaljer om resultat från HAVEN 1 och HAVEN 2.

Resultat från HAVEN 1, omfattande 109 vuxna och barn från 12 års ålder med inhibitorer, publicerades i juli 2017 i The New England Journal of Medicine (3). Läs mer om de resultaten här.

På den amerikanska hematologikongressen ASH i Atlanta i december presenterades ytterligare studiedata som stärker emicizumab roll som en ny möjlig behandling av barn och vuxna med hemofili A, både utan och med inhibitorer mot faktor VIII-koncentrat, bland annat långtidsdata för HAVEN 2. Läs mer om de resultaten här.

Om emicizumab

Emicizumab (emicizumab, tidigare ACE910) är först i en ny klass målinriktade antikroppsläkemedel för förebyggande, profylaktisk behandling av hemofili A. Emicizumab är en bispecifik monoklonal antikropp. Det innebär att den har dubbel specificitet, och binder både till koagulationsfaktor IXa och X, för att kompensera för den brist på koagulationsfaktor VIII som personer med hemofili A har. Samtliga dessa koagulationsfaktorer har en avgörande roll för att blod ska koagulera. Det kliniska fas III-prövningsprogrammet för emicizumab syftar till att utvärdera säkerhet, effekt och farmakokinetik. Förhoppningen är att studieprogrammet även ska visa att emicizumab skall kunna bidra till att övervinna kliniska utmaningar med dagens behandling av hemofili A, som att vissa personer utvecklar inhibitorer och täta intravenösa injektioner.

Studien HAVEN 1 ingår i det inledande kliniska fas III-programmet för emicizumab och där vuxna och barn från 12 års ålder med inhibitorer (antikroppar) mot faktor VIII-preparat deltagit. HAVEN 2 är den andra fas III-studien och där barn under 12 år med inhibitorer mot faktor VIII-koncentrat provat behandlingen. Emicizumab har i dessa två första fas III-studier, givits som en subkutan injektion med en tunn nål under huden en gång per vecka.

Det kliniska fas III-studieprogrammet för emicizumab omfattar även studier med personer med hemofili A utan inhibitorer och studier som utvärdera om personer kan klara sig med längre intervaller mellan injektionerna utan att förlora effekt (HAVEN 3 och HAVEN 4). Vidare uppföljning av effekt och säkerhetsprofilen av emicizumab sker nu även i öppna fortsättningsstudier och svenska centra deltar.

Studieresultaten som offentliggjorts den 20 november från HAVEN 3, och den 7 december från HAVEN 4, läs mer om det här, kommer att presenteras vid kommande medicinska möten. Ansökan om nya indikationer baserade på resultaten från HAVEN 3 och HAVEN 4 kommer inlämnas till läkemedelsmyndigheterna.

Emicizumab är resultatet av ett forskningssamarbete med japanska Chugai Pharmaceutical, och utvecklas tillsammans med Chugai, Genentech och Roche.

Om hemofili A

Hemofili är en allvarlig, ärftlig sjukdom där en persons blod inte kan koagulera normalt. Sjukdomen kallas även klassisk blödarsjuka, och de vanligaste och mest kända formerna är hemofili typ A eller typ B. När en blödning uppstår hos en frisk person startas en process för att stoppa blödningen och där proteiner, som kallas koagulationsfaktorer VIII (FVIII) samt IXa och X, spelar en avgörande roll för att blodets ska kunna koagulera.

Hos personer med klassisk blödarsjuka finns en ärftlig brist på eller total avsaknad av koagulationsfaktor VIII (hemofili A) eller koagulationsfaktor IX (hemofili B). Sjukdomen ses nästan bara hos pojkar och finns hos cirka 7 av 100 000 pojkar och män. Hemofili A är fyra gånger vanligare än hemofili B (4).

I den medelsvåra och svåra formen av hemofili A uppstår blödningar ofta, speciellt i leder och muskler. Dessa blödningar är mycket smärtsamma och kan innebära en betydande hälsorisk eftersom de ofta förutom smärtan de orsakar kan leda till kronisk inflammation, svullnad, försämrad rörlighet och permanenta ledskador (5).

Sverige har länge varit ett av de länder som är ledande när det gäller tidig förebyggande (profylaktisk) behandling av personer med hemofili A (4). Sjukdomen delas in i mild, medelsvår eller svår. Cirka 50 procent har den medelsvåra eller svårare formen av sjukdomen (6). Spontana blödningar förekommer oftare hos personer med den svårare formen. I Sverige lever cirka 750 pojkar och män med hemofili A (7). Dagens förebyggande standardbehandling vid medelsvår och svår hemofili A är så kallade faktor VIII-koncentrat och som ges i form av intravenösa injektioner vanligtvis tre till fyra gånger per vecka (7).

En allvarlig komplikation med dagens behandling med faktorkoncentrat vid hemofili A är utveckling av inhibitorer mot faktorkoncentraten (8). Dessa blockerande antikroppar, inhibitorer, produceras av kroppens egna immunförsvar och minskar effekten av faktor VIII-koncentrat (9). Detta gör det mycket svårt att erhålla en nivå av FVIII som är tillräcklig för att kontrollera och/eller förhindra blödningar. Hos personer med hemofili A som utvecklar inhibitorer opereras ofta en så kallad port-à-cath in under huden för att underlätta det mer frekventa behovet av behandling.
Källa: Roche

Skriv utBilden är ett kollage.

Epiroc och partners samarbetar i nytt EU-projekt för koldioxidneutral hållbar gruvdrift

Epiroc har startat ett nytt samarbetsprojekt, finansierat av Europeiska Unionen, tillsammans med flera gruvbolag, utrustnings- och systemtillverkare och universitet.  Projektet, som lö...

Läs mer
Sis

Industrin fortsätter vara den primära drivkraften

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.

Återhämtningen i ekonomin i spåren av Coronakrisen har drivits av tillverkningsindustrin, industrinära tjänster och delar av detaljhandeln. När ekonomierna väl...

Läs mer
Kyocera
Rickard Sjögren, doktorand på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Gamla lärdomar i kemometri kan förbättra modern AI – och tvärtom

Med ökad användning av automatiska system är det viktigt att vi förstår begränsningarna i alla delar av kedjan. Rickard Sjögren har utforskat gränssnittet...

Läs mer
Kapab


Stora Enso och Pulpex samarbetar för industriell produktion av fiberbaserade flaskor

Stora Enso och förpackningsteknikföretaget Pulpex ingår samarbete för att industrialisera produktionen av miljövänliga pappersflaskor och -behållare av trä...

Läs mer
Fridman 550
En av Aurora Field Innovations grundare, Daniel Backman, i gruvschakt.

Aurora Field Innovations lyfter industrin med 3D

Aurora Field Innovations AB (AFI) i Gällivare bedriver 3D-skanning av olika utrymmen inom industrin. Det kan vara både i byggnader och gruvschakt men också andra svårtillgä...

Läs mer
Hexagon


SPM Instrument UK får stororder på utrustning för tillståndskontroll från Severn Trent Water

Det brittiska allmännyttiga företaget Severn Trent Water har beställt trettioåtta Leonova Emerald handinstrument och mer än tusen stötpulsadaptrar för att ö...

Läs mer
Gloab550
Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, vd IKEM ‒ Innovations- och kemiindustrierna.

Industrins arbetsgivare: sociala pelaren krockar med svensk modell

”EU måste bättre respektera kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Socialpolitik och arbetsmarknadspolitik är i första hand medlemsstaternas...

Läs mer
JM Indutech
Det går bra för Rottne Industri i Kanada. Orderingången växer stadigt och nu byggs ett nytt &Aring;F-nät upp i landet.

Rottne Industri gör ny storsatsning i Kanada – rejäl orderingång pekar mot tydlig ”Rottne–boom”

Tre nya återförsäljare, tre nya servicelämnare och en stadigt växande orderingång på nya skogsmaskiner. Rottne Industri växer sig allt starkare i...

Läs mer
Idcon550
Kol- och stålgemenskapens gamla flagga viks ihop under överinseende av Romano Prodi och Enrico Gibellieri den 23 juli 2002, när gemenskapen upphörde efter 50 år.

Ny historisk rapport om Sveriges och Finlands medverkan i europeisk stålforskning

Lagom till Europadagen den 9 maj ger Jernkontorets bergshistoriska utskott ut en unik och detaljerad dokumentation av svenskt och finländskt deltagande i europeisk stålforskning under sju...

Läs mer
Stokvis

”Flaggskeppsfabriken digital” – ett industriprojekt om digitaliseringens möjligheter

Den teknologiska utvecklingen pågår med full kraft. Digitalisering, automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering innebär att både företag och medarbetare...

Läs mer
Thomas Concrete Groups forsknings- och utvecklingschef, Ingemar Löfgren, demonstrerar den betongfilterpress som för första gången någonsin använts i Sverige i samband med att man provade fram rätt recept för den klimatförbättrade betongen

Unikt lab med hög kompetens hjälper kunder över världen

C-lab i Göteborg är företagets centra för forskning, utveckling, teknisk rådgivning och laboratorieprovning, där bolagets experter dagligen arbetar med att...

Läs mer


MQ MARQET automatiserar nytt lager med Schenker Logistics

Schenker Logistics och MQ MARQET har kommit överens om att Schenker tar över driften av MQ MARQETs lagerhantering av vilken den större delen kommer att automatiseras i Schenker...

Läs mer
Simulatorprov - en viktig del för utveckling av Gripensystemet.

Saab får order på utvecklingsresurser för Gripen

Saab har fått en order från Försvarets Materielverk, FMV, för att stötta framtida utveckling av Gripensystemet. Ordern avser verksamhet mellan den 1 april 2021 och 31...

Läs mer

Grön energi mer än halverar CO2-utsläppen


Lesjöforsföretagen fortsätter att arbeta med hållbarhetsmålen, där lägre koldioxidutsläpp är ett fokusområde. Velleuer i Tyskland är ett bra...

Läs mer


TYRI investerar ytterligare i sitt EMC-laboratorium:

”Nu kan vi göra alla tester själva i vårt eget hus”

TYRI, världsledande inom belysning för arbetsmaskiner, fortsätter att investera i framtiden när de nu investerar ytterligare 2 miljoner kronor för att kunna göra fler...

Läs mer


Bulten startar bygget av ny produktionsanläggning i Polen

Som tidigare meddelats, ämnar Bulten investera i en ny produktionsanläggning i Radziechowy-Wieprz i Polen. På grund av pandemisituationen i april 2020 avbröts denna investering....

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift

Laser componentsUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se