Facebook

Instagram

Starkt resultat och innovativa satsningar


2018-02-16

Lars Idermark, vd och koncernchef
Bild: Ola Kjelbye
Lars Idermark, vd och koncernchef

Nettoomsättningen för helåret 2017 ökade med 11 procent till 20 518 MSEK. Rörelseresultatet ökade kraftigt till 1 917 MSEK och styrelsen föreslår en vinstdelning på 868 MSEK. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 530 MSEK (164).

Koncernens nettoomsättning för helåret 2017 ökade med 11 procent till 20 518 MSEK, en effekt av både ökad volym och högre priser för pappersmassa och sågade trävaror. Rörelsemarginalen var 9 procent (5). Avkastningen på sysselsatt kapital var 12 procent (7) och soliditeten uppgick till 56 procent (54).

- 2017 var ett bra år för Södra med starkt resultat. Med en välinvesterad industri och fortsatta satsningar på vidareförädling och innovation inom valda områden står Södra väl rustat för framtiden och dess olika utmaningar, säger Lars Idermark.

Styrelsen lägger förslag till föreningsstämman den 23 maj om en vinstdelning till medlemmarna på 868 MSEK (602), vilket motsvarar 47 procent av resultatet före skatt. Vinstdelningsprocenten för de senaste fem åren uppgår till 57 procent. Vinstdelningen består av utdelning på insatskapital med 6 procent (4) motsvarande 198 MSEK (124), utdelning på virkesleveranser med 10 procent (8) motsvarande 454 MSEK (343) och insatsemission med 15 procent (10) motsvarande 216 MSEK (135).

Under 2017 har aktiviteten varit hög med omfattande investeringar i sågverken, fortsatta omstruktureringar och försäljning av interiörverksamheter i Sverige, Litauen och Norge. Arbetet med att stärka konkurrenskraften inom trävarusidan löper på enligt den fastställda flerårsplanen.

Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 18 procent och uppgick till 5 413 MSEK (4 567). Rörelsemarginalen var 10 procent (4).

Styrelsen fattade beslut om att, tillsammans med Statkraft och teknikleverantören Steeper i samarbetsprojektet Silva Green Fuel, investera cirka en halv miljard SEK i en demoanläggning för att utveckla biodrivmedel ur skogliga restprodukter.

– Den goda konjunkturen fortsatte under fjärde kvartalet. Ett gott marknadsläge för såväl sågade trävaror som pappersmassa tillsammans med en hög produktionstakt på Södras industrier innebar att efterfrågan på såväl timmer som barr- och lövmassaved var hög, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Se videointervjun med vd och koncernchef Lars Idermark

 20172016*20172016*
 okt-decokt-decjan-decjan-dec
Nettoomsättning5 4134 56720 51818 482
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK8353953 0091 887
Rörelseresultat, MSEK5301641 917979
Resultat före skatt, MSEK5031491 830913
Rörelsemarginal, %10495
Avkastning på sysselsatt kapital--127
Soliditet--5654

*Från och med 2017 har redovisningsprincipen för Södra Cells planerade underhållsstopp ändrats så att kostnaden belastar resultatet aktuellt år istället för att som tidigare tillgångsföras som förbättringsutgift som sedan skrevs av över tiden fram till nästa underhållsstopp. Jämförelsesiffror som påverkas har omräknats för 2016.Källa: Södra

Skriv utSvensk julgran årets klimatjulklapp

Julgran gör klimatnytta.

En nyhuggen svensk julgran kan vara julens bästa klimatinsats.  Granen har tagit upp och...

Läs mer
Industriserviceab
Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet, är ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.

Ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

Hur ska Europas skogsägare klara klimatförändringarna? Johannes Persson, professor i...

Läs mer
Beneli

Henrik Dider blir ny HR-chef på Sveaskog

Henrik Dider har utsetts till ny HR-chef på Sveaskog. Henrik Dider arbetar för nä...

Läs mer


Pengar till Smålandslänen för att utveckla skogens värden

Småland har tilldelats 2,4 miljoner kronor från Skogsstyrelsen för att genomfö...

Läs mer

Kunnig och kreativ skogsägare får skogsvårdsstipendium

Svenska Skogsplantor miljonsatsar i Vibytorps plantskolaMest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se