Facebook

Instagram

Rekordresultat för Södra


2019-02-15

Lars Idermark, vd och koncernchef.
Bild: Södra
Lars Idermark, vd och koncernchef.

Nettoomsättningen för helåret 2018 ökade med 18 procent till 24 230 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 4 508 miljoner kronor, det bästa någonsin i Södras historia. Styrelsen föreslår en vinstdelning på 1 795 miljoner kronor. Avkastningen på sysselsatt kapital var 24 procent. Samtliga affärsområden presterade goda resultat.

Koncernens nettoomsättning för helåret 2018 ökade med 18 procent till 24 230 miljoner kronor (20 518), en effekt av en gynnsam global konjunktur, hög efterfrågan och högre priser för pappersmassa och sågade trävaror. Årets rörelseresultat uppgick till 4 508 miljoner kronor (1 917). Rörelsemarginalen var 19 procent (9). Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 24 procent (12) och soliditeten uppgick till 59 procent (56). Styrelsen lägger förslag till föreningsstämman den 23 maj om en vinstdelning till medlemmarna på 1 795 miljoner kronor (868), vilket motsvarar 41 procent av resultatet före skatt.

2018 präglades av en hög och stabil efterfrågan på Södras produkter. Prisnivåerna på både marknadsmassa och sågade trävaror låg på en god nivå och bidrog till det mycket goda resultatet. Södras välinvesterade anläggningar levererade stabila volymer med hög kvalitet och kunde därigenom dra fördel av den fortsatt goda utvecklingen av den globala efterfrågan.

 – Resultatet för 2018 är det bästa någonsin i Södras historia. Vi har kunnat tillgodose den höga efterfrågan på våra produkter tack vara de omfattande investeringar, på cirka 11 miljarder SEK, som vi genomfört vid våra massabruk, sågverk och nya innovationer under de senaste fyra åren. Vi har också genomfört effektiviseringar och omstruktureringar i verksamheten. Södra har därmed stärkt sin konkurrenskraft förklarar Lars Idermark, vd och koncernchef.

Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet ökade 12 procent till 6 062 miljoner kronor, med ett rörelseresultat om 974 miljoner kronor (530) jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades till 16 procent (10).

 – Även det fjärde kvartalet utvecklades starkt, men osäkerheten ökade med vissa tecken på avmattning i den globala konjunkturen och oro på de finansiella marknaderna, säger Lars Idermark.

Under fjärde kvartalet köpte Södra Bergviks Skogs skogsinnehav i Lettland för 324 miljoner euro. Styrelsen har fattat beslut om att satsa 100  miljoner kronor på forskning kring produktivitet och tillväxtfrågor i skogsbruket.

– Tillgången till fiber är avgörande för vår industri och skogen har fått en mer strategisk betydelse. Vi ser också en ökad efterfrågan på skogsråvara i takt med att bioekonomin växer, betonar Lars Idermark.

Se videointervjun med Lars Idermark

 Kvartal  Helår 
 20182017   20182017 
 okt-decokt-dec% jan-decjan-dec%
Nettoomsättning, MSEK6 0625 41312 24 23020 51818
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK1 26483551 5 6543 00988
Rörelseresultat, MSEK97453084   4 5081 917135
Resultat före skatt, MSEK93550386 4 4311 830142
Rörelsemarginal, %1610  199 
Avkastning på sysselsatt kapital %*--  2412 
Soliditet %*--  5956 

*Dessa nyckeltal beräknas inte kvartalsvis.

Förslag till vinstdisposition för Södras medlemmar


Källa: Södra


Skriv utSkogs- och havsrester stärker tarmfloran

Paul Christakopoulos, professor i biokemisk processteknik, Anthi Karnaouri, forskare biokemisk processteknik, Ulrika Rova, professor biokemisk processteknik och Leonidas Matsakas, forskare i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet

Med hjälp av avverkningsrester från skogen och cellulosa från sjöpungar vill...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Utskeppning av stormvirke räddar stora virkesvärden

Timmer som ska till Finland.

Stormen Alfrida, som drog fram i början av januari, fällde minst en halv miljon...

Läs mer


Moelven och SCA i pelletssamarbete

Moelven och SCA har tecknat ett samarbetsavtal avseende leverans av pellets från Moelvens nya...

Läs mer

Karlstads kommun inventerar granbarkborrar för att skydda granskog

Hon är nya VD:n för SveaskogMest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se