Framtidssäker fläktlösning när kraven på bostadsventilation blir tuffare


Bild: ebm-papst

Den 1 januari 2013 infördes den första nivån av EU:s Ekodesigndirektiv. Kravet var då att alla motordrivna fläktar som såldes på marknaden, och som hade en effekt på mellan 0.125 kW och 500 kW, skulle uppfylla den första miniminivån i direktivet. Resultatet blev att kraven på förbättrad verkningsgrad stramades åt betydligt och man uppskattade att ca 30 procent av alla fläktar på marknaden inte uppfyllde Ekodesigndirektivet. När nivå två av direktivet trädde i kraft under augusti 2015 (ERP 2015) var det ytterligare cirka 20 procent av fläktarna på marknaden som inte uppfyllde kraven. Direktiven har fått stor betydelse och EU:s 2020-mål är en energibesparing på 383 TWh per år. Som en jämförelse kan nämnas att Sveriges elanvändning 2010 var 132 TWh.

ebm-papst startade mycket tidigt en intensiv utvecklingssatsning med vetskapen om att de nya kraven skulle införas. Äldre fläktar fasades ut och ersattes av fläktar med EC-motorer. Redan år 2010 hade också ebm-papst kommit så långt i utvecklingsarbetet att i princip alla företagets EC-fläktar då uppfyllde kraven i ErP2015. Tystare, högre verkningsgrad, lägre vikt och helt nya möjligheter till energibesparingar är några av EC-fläktarnas fördelar. Utvecklingsarbetet har pågått kontinuerligt och resulterat i att nya fläktar lanserats och att fläktprogrammet på olika sätt har optimerats med målet att göra fläktarna ännu energieffektivare, tystare och med högre verkningsgrad.

Arbetet har hög prioritet vilket är viktigt då kraven på exempelvis bostadsventilation blir allt tuffare. Ekodesigndirektiven föreskriver exempelvis att enheter som används för bostadsventilation idag måste spara minst lika mycket primär energi som de förbrukar för att klara en energimärkning enligt Klass A. Dessa krav kommer dessutom att skärpas ytterligare framöver, under 2020, vilket ställer krav på bland annat framtidssäkra fläktval.

Ett tryggt val är ebm-papst fläkt RadiCal som lanserades redan 2010. När RadiCal lanserades innebar det i praktiken att en ny energisparstandard sattes för fläktar med bakåtböjda skovlar. Fram tills dess hade exempelvis merparten av ventilationssystemen i äldre svenska bostadsfastigheter radialfläktar med framåtböjda skovlar och remdrift. Denna typ av fläktar har relativt låg verkningsgrad, är inte särskilt energieffektiva och de har också en hög ljudnivå.

RadiCal med kåpa har utvecklats speciellt för bostadsventilation
Med RadiCal öppnades nya möjligheter till både energibesparingar och tystare samt effektivare ventilationssystem. Under 2017 presenterades en helt ny generation av RadiCal och därmed skapades också förutsättningar till investeringar i en framtidssäker ventilation som uppfyller kommande och skärpta Ekodesigndirektiv.

Utmärkande för RadiCal är bland annat den aerodynamiskt utformade kåpan som har en rund öppning för anslutning direkt på en ventilationsenhets utlopp. Kåpan reducerar de flödesförluster som är vanliga vid konventionella lösningar med centrifugalfläktar. Mätningar visar också att verkningsgraden ökar med så mycket som upp till 34 procent jämfört ventilationssystem med centrifugalfläktar.

Det runda utloppet på fläktkåpan passar direkt på luftkanalerna vilket bidrar till minskade luftflödesförluster i kanalsystemen samtidigt som ljudnivån reduceras med upp till 3,5 dB (A) jämfört med konventionella centrifugalfläktar. Det störande ljud som kan uppstå från fläktar med bakåtböjda skovlar kan därmed reduceras betydligt vilket är viktigt när kraven på tysta ventilationssystem i bostadshus blir allt tuffare.

Integrerad funktion för luftflödesstyrning
Med en mätsensor placerad i utloppet på kåpan är det möjligt att kontinuerligt registrera det faktiska luftflödet och överför data till fläktens integrerade styrelektronik. Elektroniken anpassar sedan EC-motorns hastighet till önskat börvärde för luftflödet. Lösningen innebär att RadiCal har en integrerad volymkonstantkontroll som ger en mycket effektiv ventilation utan att det uppstår något övertryck eller undertryck i lägenheterna i ett bostadshus.

Detta förhindrar att också det uppstår fukt i väggarna och att oönskad kalluft tillförs från utsidan. Precisionen på luftflödeskontrollen är så hög som +/- 1 procent inom luftflödesområdet 50 m3/h till 500 m3/h. Sensorn mäter även luftens temperatur och luftfuktighet, och det finns också möjlighet att installera sensorer för att mäta exempelvis luftkvalitet (VOC) och CO2-halt.

Bland andra intelligenta funktioner kan nämnas möjligheten att registrera och övervaka driftsdata vilket förenklar planeringen av filterbyten. All information som samlas in kan kommuniceras via MODBUS-RTU. Alternativt finns också ett 0-10 V gränssnitt som användaren kan använda för att styra fläkthastigheten enligt önskemål. Fläkten blir därmed hjärtat och den centrala informationskällan för en intelligent, energieffektiv och tyst bostadsventilation. Centrifugalfläkten RadiCal för bostadsventilation har tidigare funnits i dimensionerna 190 mm och 225 mm. Nyligen har serien utökats med 133 och 160 mm samt en version av 225 mm med effekten 500 W.Källa: ebm-papst