Facebook

Instagram

Testerna inom MinePap har gett ny kunskap till branschen


2018-10-09

Zinkgruvans sandmagasin.
Bild: Ian Hamilton
Zinkgruvans sandmagasin.

Med syfte att undersöka om Aspa Bruks grönslutsslam (GLS) hade förutsättningar att minska damning från Zinkgruvan Minings anrikningssandmagasin, inleddes det Vinnovafinansierade projektet MinePap. Målsättningen var att bedöma GLS lämplighet utifrån geotekniska egenskaper och bedöma eventuella risker i samband med fullskalig användning på sandmagasin. Vidare avsåg projektet att utveckla en cirkulär affärsmodell baserad på behoven hos medverkande parter, Zinkgruvan Mining och Aspa Bruk.

– Målet var att skapa resurseffektiv cirkulering för både Aspa och Zinkgruvan, där grönslutsslammet lyfts till resurs istället för att enbart ses som ett avfall, säger Ian Hamilton vid Econova.

Att genomföra projekt, med material och metoder som ännu inte har testats för ändamålet innebär alltid risker, något som samtliga inblandade har varit medvetna om. Allt nytt man testar och utvärderar kan sedan fungera som ny kunskap för branschen. Lärdomarna i projektet är den främsta framgångsfaktorn, även om det inte riktigt slutade så som man önskade och avsåg vid starten. 

– Att vi genom det här projektet och de tester som har gjorts, får möjligheten att använda material på ett nytt sätt är en stor behållning menar Maria Johansson vid Ecoloop.

– Inom många industrier är det svårt att komma nära och få deras ”riktiga” engagemang då det inte handlar om kärnverksamheten. Mycket handlar om att förankra resursflödet på rätt nivå i respektive organisation. Men med Zinkgruvan och Aspa har vi verkligen lyckats fånga ett intresse från bägge parter, att hitta nya former för samarbeten, säger Frans Prenkert vid Handelshögskolan Örebro universitet.

GLS geotekniska egenskaper från laboratorieundersökningen var intressanta nog för att gå vidare med ett fältförsök. Dock visade kontrollprogrammet vid en kompletterande labstudie, att en pH-höjning i sanden skulle kunna innebära ökad utlakning av arsenik. Detta resulterade i att inte utföra fältförsök med den GLS som finns att tillgå från Aspa Bruk. I fältförsöket var planen att lägga ut GLS på en mindre yta på Zinkgruvans sandmagasin, dels för att demonstrera den tekniska metoden för dammbekämpning med GLS och dels visa på en möjlig cirkulär affärsmodell där två företag i en region samarbetar. 

– Baserat på de resultat som framkommit, beslutade vi i juni 2018 att stoppa fältförsöket. Vi ansåg att det behövdes mer information om hur arsenik uppträder vid olika förhållanden i sandmagasinet, säger Björn Johansson, miljöansvarig vid Zinkgruvan.

Cirkulära affärsmodeller innebär många gånger en uppvärdering av restmaterial genom olika innovationer, med förändrade egenskaper som följd. I samband med en ny tillämpning kan oväntade effekter uppstå, vilket också hände i det här projektet. Aspa hade god kontroll på sitt grönlutslam, och att dess pH skulle orsaka arsenikutlakning var mycket oväntat. En framtida möjlighet är att kontrollera de ingående materialströmmarna i grönlutslammet så att pH sänks. Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara användning av alternativa restmaterial (organiska) som tänkbara ersättare till grönlutslam. 

– En god förståelse för varandras situation är viktigt och de inledande mötena i projektet, som gjordes flera månader innan fältförsöket skulle sätta igång, var en nyckel till det, säger Josef Mácsik vid Ecoloop.

Ersättningsmaterialet kommer att kräva ett liknande kontrollprogram för att säkerställa hur dessa material reagerar med sanden. Detta ryms inte inom MinePaps tidsram och budget, men kan bli en fråga för framtida projekt.

MinePaps andra leverans ansvarade Handelshögskolan vid Örebro Universitet för och handlade om hur man kan prissätta cirkulära restflöden. För att etablera ett pris som tar resurseffektiv cirkulering i beaktande så måste användarvärdet hos respektive aktör undersökas var för sig. Användarvärdena utgörs av antingen hårda eller mjuka värden. Hårda värden kan enkelt omvandlas till monetära termer medans det är mycket svårare för mjuka värden (t.ex. etiska och ideologiska överväganden).

– Det är nödvändigt att isolera vissa värdekontexter till enbart ett eller kanske ett fåtal utbytesrelationer i utvecklingen av affärsmodeller för en cirkulär ekonomi, menar Professor Frans Prenkert vid Handelshögskolan Örebro Universitet. Källa: Alfred Nobel Science Park


Skriv utMetallvärden överklagar tingsrättens beslut

Tingsrätten i Stockholm beslutade den 3 december att avvisa Metallvärdens yrkande om fortsatt ackordsförhandling och att pågående företagsrekonstruktion därmed...

Läs mer
bergs mekaniska

Snart bryts malmen vid Silvergruvan

Klarningsdammarna och anrikningssandmagasinet vid Silvergruvan har konstruerats i enlighet med...

Läs mer
Beneli
Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. Bilden visar slaggtipp vid stålverk.

Vad är det som dammar från metallverken?

Genom att lära av varandras erfarenheter kan metallindustrin minska den diffusa damningen...

Läs mer


Nya Strenx® 1100 Plus för enastående svetsnings- och bockningsresultat

SSAB har lanserat det nya materialet Strenx® 1100 Plus, som är ett varmvalsat, hö...

Läs mer

Antti Petter Kontiainen ny General Manager för Boliden Kokkola

Antti Petter Kontiainen har utsetts till ny General Manager for Boliden Kokkola. Han övertar...

Läs mer


Skanska och Volvo elektrifierar bergtäkt – sänker utsläppen av CO2 med 98 procent

Efter en testperiod om tio veckor har Skanska och Volvo Construction Equipment nått...

Läs mer

Epiroc utnämner Martin Hjerpe till M&A- och strategidirektör samt medlem av koncernledningen

Martin Hjerpes kommer bland annat driva strategiprocessen på koncernnivå och att utveckla en långsiktig M&A-strategi för Gruppen.

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin,...

Läs mer

Epiroc tilldelat preliminärt BBB+ kreditbetyg från S&P Global Ratings

Epiroc AB, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och rå...

Läs mer
Sotkamo Silver:

Den första sprängsalvan vid silvergruvan

Ett av Sotkamo Silvers viktiga mål nåddes med den första sprängsalvan den 16...

Läs mer
Så smälter guld i rumstemperatur: Illustrationen visar atomerna i en guldkon som utsätts för ett starkt elektriskt fält.

Visst går det att smälta guld i rumstemperatur

När spänningen stiger kan oförutsedda saker hända. Det gäller även...

Läs mer
Penser Access:

Botnia Exploration - Väntad gruvstart hösten 2019 rycker allt närmare

Efter feasibility-studien i juni och inlämnandet av miljötillståndsansökan...

Läs mer
Eitech deltager i Bolidens pilotprojekt för elektrifiering av gruvtruckar. Efter en framgångsrik testperiod går projektet in i nästa fas med fortsatt utvärdering i normal produktion i Aitikgruvan.

Eldrivna truckar testas i produktion i Bolidens Aitikgruva

 Eitech har under året i samarbete med partners och uppdragsgivaren Boliden arbetat med...

Läs mer


Fortsatt väldigt höga diamanthalter inom Africa Resources projekt i DRC

Africa Resources AB:s diamantprojekt i Demokratiska Republiken Kongo, DRC, har fortsatt...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se