Facebook

Instagram

Testerna inom MinePap har gett ny kunskap till branschen


2018-10-09

Zinkgruvans sandmagasin.
Bild: Ian Hamilton
Zinkgruvans sandmagasin.

Med syfte att undersöka om Aspa Bruks grönslutsslam (GLS) hade förutsättningar att minska damning från Zinkgruvan Minings anrikningssandmagasin, inleddes det Vinnovafinansierade projektet MinePap. Målsättningen var att bedöma GLS lämplighet utifrån geotekniska egenskaper och bedöma eventuella risker i samband med fullskalig användning på sandmagasin. Vidare avsåg projektet att utveckla en cirkulär affärsmodell baserad på behoven hos medverkande parter, Zinkgruvan Mining och Aspa Bruk.

– Målet var att skapa resurseffektiv cirkulering för både Aspa och Zinkgruvan, där grönslutsslammet lyfts till resurs istället för att enbart ses som ett avfall, säger Ian Hamilton vid Econova.

Att genomföra projekt, med material och metoder som ännu inte har testats för ändamålet innebär alltid risker, något som samtliga inblandade har varit medvetna om. Allt nytt man testar och utvärderar kan sedan fungera som ny kunskap för branschen. Lärdomarna i projektet är den främsta framgångsfaktorn, även om det inte riktigt slutade så som man önskade och avsåg vid starten. 

– Att vi genom det här projektet och de tester som har gjorts, får möjligheten att använda material på ett nytt sätt är en stor behållning menar Maria Johansson vid Ecoloop.

– Inom många industrier är det svårt att komma nära och få deras ”riktiga” engagemang då det inte handlar om kärnverksamheten. Mycket handlar om att förankra resursflödet på rätt nivå i respektive organisation. Men med Zinkgruvan och Aspa har vi verkligen lyckats fånga ett intresse från bägge parter, att hitta nya former för samarbeten, säger Frans Prenkert vid Handelshögskolan Örebro universitet.

GLS geotekniska egenskaper från laboratorieundersökningen var intressanta nog för att gå vidare med ett fältförsök. Dock visade kontrollprogrammet vid en kompletterande labstudie, att en pH-höjning i sanden skulle kunna innebära ökad utlakning av arsenik. Detta resulterade i att inte utföra fältförsök med den GLS som finns att tillgå från Aspa Bruk. I fältförsöket var planen att lägga ut GLS på en mindre yta på Zinkgruvans sandmagasin, dels för att demonstrera den tekniska metoden för dammbekämpning med GLS och dels visa på en möjlig cirkulär affärsmodell där två företag i en region samarbetar. 

– Baserat på de resultat som framkommit, beslutade vi i juni 2018 att stoppa fältförsöket. Vi ansåg att det behövdes mer information om hur arsenik uppträder vid olika förhållanden i sandmagasinet, säger Björn Johansson, miljöansvarig vid Zinkgruvan.

Cirkulära affärsmodeller innebär många gånger en uppvärdering av restmaterial genom olika innovationer, med förändrade egenskaper som följd. I samband med en ny tillämpning kan oväntade effekter uppstå, vilket också hände i det här projektet. Aspa hade god kontroll på sitt grönlutslam, och att dess pH skulle orsaka arsenikutlakning var mycket oväntat. En framtida möjlighet är att kontrollera de ingående materialströmmarna i grönlutslammet så att pH sänks. Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara användning av alternativa restmaterial (organiska) som tänkbara ersättare till grönlutslam. 

– En god förståelse för varandras situation är viktigt och de inledande mötena i projektet, som gjordes flera månader innan fältförsöket skulle sätta igång, var en nyckel till det, säger Josef Mácsik vid Ecoloop.

Ersättningsmaterialet kommer att kräva ett liknande kontrollprogram för att säkerställa hur dessa material reagerar med sanden. Detta ryms inte inom MinePaps tidsram och budget, men kan bli en fråga för framtida projekt.

MinePaps andra leverans ansvarade Handelshögskolan vid Örebro Universitet för och handlade om hur man kan prissätta cirkulära restflöden. För att etablera ett pris som tar resurseffektiv cirkulering i beaktande så måste användarvärdet hos respektive aktör undersökas var för sig. Användarvärdena utgörs av antingen hårda eller mjuka värden. Hårda värden kan enkelt omvandlas till monetära termer medans det är mycket svårare för mjuka värden (t.ex. etiska och ideologiska överväganden).

– Det är nödvändigt att isolera vissa värdekontexter till enbart ett eller kanske ett fåtal utbytesrelationer i utvecklingen av affärsmodeller för en cirkulär ekonomi, menar Professor Frans Prenkert vid Handelshögskolan Örebro Universitet. Källa: Alfred Nobel Science Park


Skriv utEndomines Friday gruvprojekt framskrider före tidsplan mot produktionsstart i december 2018

Endomines rapporterar fortsatt god utveckling vid Friday gruvprojektet i Idaho, USA. På basen av nuvarande färdigställandegrad och närframtidens utsikter, förutspår...

Läs mer
bergs mekaniska
Zinkgruvans sandmagasin.

Testerna inom MinePap har gett ny kunskap till branschen

Med syfte att undersöka om Aspa Bruks grönslutsslam (GLS) hade förutsättningar...

Läs mer
Beneli
Tobias Bauer och Joel Andersson, forskare respektive doktorand i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Unik drönare kartlägger Sveriges geologi

Miljöövervakning, upptäcka sprickor i dagbrott – och hjälpa till att...

Läs mer
Swerim AB blir ett av de ledande industriforskningsinstituten inom gruvteknik, processmetallurgi, material, produktionsteknik och applikation. Vår styrka är tillämpad forskning för resurseffektiv och hållbar industri.

Nytt forskningsinstitut startar

Den 1 oktober startades verksamheten inom ett nytt industriforskningsinstitut – Swerim AB....

Läs mer

Försäljningsavtalen för Sotkamo Silvers zink- och silverkoncentrat är fastställda

Sotkamo Silver AB och dess helägda dotterbolag Sotkamo Silver Oy har kommit ö...

Läs mer

HCL och gruvföretaget Anglo American i avtal kring infrastrukturtjänster

Femårsavtal ska ta det multinationella gruvföretagets resa mot IT-konsolidering och...

Läs mer


Nu startar forskningsinstitutet Swerim AB

Måndagen den 1 oktober startades det nya metallforskningsinstitutet Swerim AB. Den svenska...

Läs mer
Sotkamo Silver:

Företegsledningen till silvergruvan är komplett

B. Eng. Jarmo Huuskonen kommer börja som chef för anrikningsverket med början den 1...

Läs mer
Epirocs bultrigg Boltec 235 är del av order från Murray & Roberts Cementation.

Epiroc vinner order för stärkt gruvproduktivitet i Sydafrika

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och rå...

Läs mer
Thomas Andersson säljchef Skoogs Bränsle, Peter Bohm VD Malmtransporter Norr AB.

Ännu en stor affär för Skoogs Bränsle - levererar drivmedel till gruvan i Pajala

Skoogs Bränsle kommer att leverera drivmedel till Kaunis Irons gruva i Pajala, en affär...

Läs mer
Falu Gruva är en av två platser i Sverige som har valts ut till att representera världsarvsområden som resmål i Europa.

Falu Gruva del av ny internationell satsning på världsarv som besöksmål

Falu Gruva har valts ut av Unesco och National Geographic för att lyfta Europas världsarv...

Läs mer
En närmast Kafkaliknande prövning, säger Kerstin Brinnen, branschjurist Svemin, om turerna kring kalkbrytningen på norra Gotland.

Nej till kalkbrytning slår mot Sverige som industrination

Dagens besked om nej till kalkbrytning på norra Gotland påverkar Sverige som...

Läs mer


ABB levererar utrustning för över 11 miljoner dollar till Kittiläs guldgruva i Finland

Som en del av utvecklingen av sina brytningsprocesser har den största guldgruvan i Europa, som...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se